PŘEDPISY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES
platné do 29.11.2022 r.

Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookies připravila společnost Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o. o. se sídlem v str. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, Polsko („Hebe“ či „ Správce“) a jsou adresovány subjektům údajů využívajícím funkcionality Stránek drogerie Hebe dostupných na adrese www.hebe.com/cz a účastníků věrnostního programu Hebe.

Ochrana soukromí je pro Hebe klíčová. Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů a vyvíjí veškeré úsilí, aby řádně zabezpečil Osobní údaje a jasně informoval subjekty údajů o jejich zpracování. Správce se zavazuje zpracovávat a chránit Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami a platnými právními předpisy, především v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zásady obsahují informace o zpracování Osobních údajů Správcem na Stránkách drogerie Hebe a v rámci Věrnostního programu Hebe.

OBSAH

I. DEFINICE

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Kdo odpovídá za zpracování Osobních údajů?

2. Jak kontaktovat Správce?

3. Jak kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů?

III. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Používání Stránek drogerie Hebe

2. Nakupování v Online drogerii Hebe

3. Účast ve Věrnostním programu Hebe

4. Realizace oprávněného zájmu Správce

5. Marketing

IV. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

V. ODKUD MÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

VI. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

VII. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

IX. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

X. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

XI. ZMĚNY ZÁSAD

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. DEFINICE

1. EHP - Evropský hospodářský prostor (tj. země Evropské unie, jakož i Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

2. GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. HEBE KARTA - elektronická karta potvrzující účast Zákazníka ve Věrnostním programu Hebe.

4. HODNOCENÍ - osobní názor, komentář nebo jiné prohlášení Zákazníka obsahující subjektivní hodnocení ze strany Zákazníka produktu opatřeného přezdívkou nebo (v případě, že přezdívka chybí) jménem Zákazníka přiřazeným k jeho Účtu. Součástí Hodnocení je také Známka.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE DROGERIE HEBE - dokument upravující pravidla fungování Online drogerie Hebe, který je k dispozici na Stránkách drogerie Hebe.

6. ONLINE DROGERIE HEBE NEBO STRÁNKA DROGERIE HEBE - Internetová platforma dostupná na www.hebe.com/czumožňující maloobchodní prodej produktů a elektronické poskytování služeb nabízených Správcem po internetu, provozovaná Správcem.

7. OSOBNÍ ÚDAJE - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, včetně internetového identifikátoru, IP zařízení, údajů a informací shromažďovaných pomocí souborů cookies.

8. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO) - osoba, na kterou se subjekt údajů může obrátit ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Osobních údajů na Stránkách drogerie Hebe i v rámci Věrnostního programu Hebe.

9. SPRÁVCE - subjekt, který stanoví účely a prostředky zpracování Osobních údajů, tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o. o., se sídlem: ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn, Polsko, s korespondenční adresou: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku polského národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 9. obchodním oddělením Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000322116, se základním kapitálem 50 000 000 PLN, DIČ: 2090001776, IČ. (REGON): 301002718..

10. SUBJEKT ÚDAJŮ – Zákazník, Účastník, návštěvník webových stránek Online drogerie Hebe případně jakákoliv další osoba jejíž Osobní údaje Správce v rámci provozu Online drogerie Hebe zpracovává.

11. ÚČASTNÍK - účastník Věrnostního programu Hebe.

12. ÚČET - prostor poskytovaný Zákazníkovi v rámci Online drogerie Hebe, vyžadující registraci v Online Drogerii Hebe, který Zákazníkovi umožňuje využívat další funkce Online drogerie Hebe, kde se mimo jiné shromažďují Zákazníkovy Osobní údaje a informace o jeho nákupech v rámci Online drogerie Hebe.

13. VĚRNOSTNÍ PROGRAM HEBE - program, jehož podmínky účasti jsou stanoveny v Pravidlech věrnostního programu Hebe, která jsou k dispozici na Stránkách drogerie Hebe.

14. ZÁKAZNÍK - fyzická osoba navštěvující Stránky drogerie Hebe, jíž mohou být poskytovány elektronické služby jako součást Stránek drogerie Hebe, nebo která má v úmyslu uzavřít se Správcem kupní smlouvu za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách online drogerie Hebe; Zákazníkem může být také Účastník.

15. ZÁSADY - tento dokument Zásady ochrany soukromí a využívání souborů cookies dostupný na Stránkách drogerie Hebe.

16. ZNÁMKA - bodová hodnota udělená Zákazníkem Produktům pomocí funkcionalit nástrojů webové stránky Online drogerie Hebe, prezentovaná v konkrétní grafické podobě, která je součástí Hodnocení.

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Kdo zodpovídá za Osobní údaje?

1.1. Správcem Osobních údajů Subjektů údajů je Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o. o., se sídlem: ul. Żniwna 5, 62-025, Kostrzyn, Polsko, s poštovní adresou na adrese: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku polského národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000322116, se základním kapitálem 50 000 000 PLN, DIČ: 2090001776, IČ. (REGON): 301002718.

2. Jak kontaktovat Správce?

2.1. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování Osobních údajů v rámci Stránek drogerie Hebe, a Věrnostního programu Hebe, včetně realizace práv subjektů údajů ve vztahu k Osobním údajům, se Subjekt údajů může obrátit na Správce prostřednictvím e-mailu help.cz@hebe.com nebo písemně na následující adrese Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., str. Dziekońskiego 1, 00-728 Varšava, Polsko. .

3. Jak kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů?

3.1. Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo.polska@jeronimo-martins.com , ve všech záležitostech týkajících se zpracování Osobních údajů.

III. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromažďuje Osobní údaje Zákazníka v rámci jeho využívání Stránek drogerie Hebe, včetně informací o aktivitě Zákazníka na Stránkách drogerie Hebe, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých služeb v rámci funkcionalit Stránek drogerie Hebe.

V rámci Věrnostního programu Hebe shromažďuje Správce Osobní údaje Účastníka, který může být současně Zákazníkem.

Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely uvedené v této kapitole níže. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro využívání některých funkcí Stránek drogerie Hebe, jako je např. elektronický kontaktní formulář či přidávání Hodnocení, se jejich poskytnutí může ukázat jako nezbytné a jejich neposkytnutí znemožní využívání příslušné služby.

Seznamte se s pravidly a účely zpracování Osobních údajů v rámci používání Stránek drogerie Hebe a Věrnostního programu Hebe.

1. Používání webové stránky drogerie Hebe

1.1 Osobní údaje Zákazníků Online drogerie Hebe (včetně těch, kteří v Online drogerii Hebe nemají Účet), které Zákazník Správci dobrovolně poskytne, zpracovává Správce dle následujícího:

Účel zpracování

Právní základ zpracování

• Poskytování elektronických služeb jako jsou: zpřístupnění informačního bulletinu, kontaktní formulář, další informační služby, jako je rozšířená nabídka produktů nebo možnost účastnit se soutěže v Online drogerii Hebe;

• Vyřizování reklamací;

• Komunikace se Zákazníkem prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře.

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Nezbytnost zpracování Osobních údajů pro splnění smlouvy.

• Komunikace se Zákazníkem, včetně komunikace související se službami poskytovanými prostřednictvím Stránek drogerie Hebe;

• Stanovení, výkon nebo ochrana právních nároků Správce;

• Provádění analýz a statistik aktivity Zákazníka na Stránkách drogerie Hebe, a to i na základě chování Zákazníka v průběhu procházení Stránek drogerie Hebe, předchozích nákupů Zákazníka atd. (ne prostřednictvím cookies);

• Zajištění funkčnosti Stránek drogerie Hebe a jejich přizpůsobení potřebám Zákazníků;

• Zajištění bezpečnosti, včetně IT bezpečnosti sítě a zařízení Správce, včetně záložních bezpečnostních kopií, testů IT systémů. Podrobnosti o zpracování Osobních údajů Zákazníka uložených v systémových protokolech, jsou uvedeny v článku X.10 Zásad níže;

• Marketingové účely; informace o tom, jak se zpracovávají Osobní údaje Účastníka a Zákazníka pro marketingové účely, jsou uvedeny v článku III.5 Zásad níže.

Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování pro účely oprávněného zájmu Správce.

• Provádění analýz a statistik aktivity Zákazníka na Stránkách drogerie Hebe, a to i na základě chování Zákazníka v průběhu procházení Stránek drogerie, předchozích nákupů Zákazníka atd. (prostřednictvím cookies);

• Přizpůsobení obsahu webových stránek potřebám a preferencím Zákazníka (prostřednictvím cookies).

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas subjektu údajů.

2. Nakupování v Online drogerii Hebe

Zákazník má možnost nakupovat v Online drogerii Hebe jako registrovaný Zákazník i jako neregistrovaný Zákazník (host).

2.1 Založení Účtu v Online drogerii Hebe

Za účelem registrace / založení Účtu v Online drogerii Hebe vyplní Zákazník online formulář dostupný na Stránkách drogerie Hebe. Pro založení a vedení Účtu v Online drogerii Hebe je poskytnutí Osobních údajů Zákazníkem, pokud jde o jeho jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a heslo povinné a nezbytné. Poskytnutí nepovinných Osobních údajů, jako je datum narození, je dobrovolné, ale umožňuje Zákazníkům získat další výhody (např. využití narozeninové nabídky). Nepovinné Osobní údaje může Zákazník kdykoli odstranit, podle pravidel uvedených v článku IV Zásad. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, nicméně je nutné k založení Účtu. Bez poskytnutí povinných Osobních údajů si nebude Zákazník moci zřídit Účet v Online drogerii Hebe a bez poskytnutí nepovinných Osobních údajů nebude moci využívat další výhody.

2.2 Zadání a provedení objednávky v Online drogerii Hebe

Při zadávání objednávky v Online drogerii Hebe poskytuje registrovaný a přihlášený Zákazník Osobní údaje označené jako povinné v rozsahu jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a (v závislosti na výběru způsobu doručení) dodací adresa, neregistrovaný Zákazník (host) navíc uvede ještě e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, jejichž uvedením je podmíněno poskytování služeb a realizace objednávky v rámci Online drogerie Hebe, přičemž nebudou-li tyto Osobní údaje uvedeny, nebude možné objednávku dokončit. Pokud chce Zákazník, aby mu byla vystavena faktura, uvede rovněž údaje o společnosti nebo o fyzické osobě podnikající, a to její název, sídlo a DIČ. Zákazník může také požádat o fakturu pro třetí osobu, přičemž podrobnosti lze nalézt v článku V Zásad. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro vystavení faktury nezbytné a nebudou-li tyto Osobní údaje poskytnuty, nebude možné fakturu vystavit.

2.3 Osobní údaje Zákazníků (včetně těch, kteří nemají Účet v Online drogerii Hebe) zpracovává Správce dle následujícího:

Účel zpracování

Právní základ zpracování

• Plnění povinností zřízení, správy a provozu Účtu;

• Realizace objednávky (v rozsahu povinných Osobních údajů);

• Vyřizování reklamací;

• Umožnění vrácení produktů zakoupených prostřednictvím Online drogerie Hebe;

• Komunikace se Zákazníkem, tj. odpovídání na dotazy, zpracování nákupního procesu v rámci Online drogerie Hebe prostřednictvím různých komunikačních kanálů včetně elektronického kontaktního formuláře umístěného na webových Stránkách drogerie Hebe;

• Poskytování doplňkových elektronických služeb, zejména možnost Zákazníků vyjádřit Hodnocení, včetně udělení Známek.

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Nezbytnost zpracování Osobních údajů pro splnění smlouvy.

• Umožnění čerpání dalších výhod Online drogerie Hebe v případě dobrovolného sdělení nepovinných Osobních údajů.

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování na základě souhlasu.

• Splnění zákonných povinností Správce, vyplývajících mimo jiné z daňových a účetních předpisů;

• Vyřizování reklamací v rámci Online drogerie Hebe, zejména vyřizování vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím Online drogerie Hebe.

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Nezbytnost zpracování Osobních údajů pro splnění právní povinnosti (zejména ustanovení daňových předpisů a předpisů o účetnictví a o ochraně spotřebitele).

• Stanovení, výkon nebo ochrana právních nároků Správce;

• Komunikace se Zákazníkem, včetně komunikace související se službami poskytovanými prostřednictvím Online drogerie Hebe;

• Provedení poprodejních činností spočívajících v povzbuzování Zákazníka k vystavování Hodnocení na Stránkách drogerie Hebe;

• Analytické a statistické účely spočívající v provádění analýz a statistik aktivity v rámci Online drogerie Hebe, včetně analýzy toho, jak Zákazník využívá funkcionality Účtu, dotazy hlášené prostřednictvím Účtu;

• Testování preferencí Zákazníků a posouzení kvality služeb a produktů nabízených v Kamenných obchodech Hebe a v Online drogerii Hebe nebo obvykle nabízených v drogeriích;

• Nabízení obdobných výrobků a služeb (přímý marketing), bližší informace jsou uvedeny v článku III.5 Zásad.

Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování pro účely oprávněného zájmu Správce.

3. Účast ve Věrnostním programu Hebe

3.1 Pro registraci do Věrnostního programu Hebe a vytvoření Karty Hebe za podmínek stanovených v Pravidlech věrnostního programu Hebe je nutné vyplnit registrační formulář. Založení Účtu v Online drogerii Hebe umožňuje zapojení do Věrnostního programu Hebe. Účastník může být současně Zákazníkem. V rámci věrnostního programu jsou zpracovávány následující Osobní údaje Účastníka: jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, heslo – údaje jsou získány vyplněním přihlášky umožňující zapojení do Věrnostního programu Hebe.

3.2 Informace o provozu Věrnostního programu obsahují Pravidla věrnostního programu Hebe. Poskytnutí nepovinných Osobních údajů, jako je datum narození, je dobrovolné, ale umožňuje Zákazníkům získat další výhody (např. využití narozeninové nabídky). Nepovinné Osobní údaje může Zákazník kdykoli odstranit, podle pravidel uvedených v článku IV bod 1 písm. c) Zásad. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, nicméně je nutné k zapojení do Věrnostního programu. Bez poskytnutí povinných Osobních údajů si nebude Zákazník moci zřídit Účet v Online drogerii Hebe a nebude mít možnost zapojení do Věrnostního programu a bez poskytnutí nepovinných Osobních údajů nebude moci využívat další výhody.

Osobní údaje Účastníků zpracovává Správce dle následujícího:

Účel zpracování

Právní základ zpracování

· Plnění povinností vyplývajících ze zapojení do Věrnostního programu Hebe a získání Karty Hebe, včetně zajištění výhod souvisejících se zapojením do Věrnostního programu Hebe;

· Vyřizování stížností v rámci Věrnostního programu Hebe;

  • Komunikace s Účastníkem Věrnostního programu Hebe.

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Nezbytnost zpracování Osobních údajů pro splnění smlouvy

· Získání dalších výhod z Věrnostního programu v případě dobrovolného uvedení data narození;

  • Marketingové účely (pokročilý marketing);
  • Pro jiné účely uvedené v souhlasu, pokud byl udělen.

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování na základě souhlasu.

· Stanovení, uplatnění nebo obhajoba nároků v rámci Věrnostního programu Hebe;

· Analytické a statistické účely spočívající v provádění analýz a statistik činnosti Účastníka v rámci Věrnostního programu Hebe;

· Testování preferencí Zákazníků a posouzení kvality služeb a produktů nabízených v Kamenných obchodech Hebe a v Online drogerii Hebe nebo obvykle nabízených v drogeriích;

  • Marketingové účely (přímý marketing);

· Provádění dalších činností směřujících ke zvýšení atraktivity Online drogerie Hebe a Věrnostního programu;

· Optimalizace využití IT zdrojů, interní/externí audit, Ověřování dodržování interních postupů a pravidel pro poskytování služeb Správcem, Interní reporting a plánování obchodu, případně další oprávněné zájmy uvedené níže v článku 4.

Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování pro účely oprávněného zájmu Správce.

4. Realizace oprávněného zájmu Správce

Správce je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pro účely ochrany oprávněného zájmu Správce, kam se řadí především:

a. ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;

b. zlepšení, rozvoj a přizpůsobení obsahu a funkcionalit Stránek drogerie Hebe, nákupů v Online drogerii Hebe, Věrnostního programu Hebe;

c. rozvíjení škály nabízených produktů, služeb, zlepšení služeb v drogeriích, přizpůsobení se Zákazníkovi a umožnění využívat při výběru produktu zkušeností ostatních Zákazníků;

d. zvýšení atraktivity nabízených produktů a podpora rozhodnutí o koupi produktu;

e. usnadnění a urychlení nákupního procesu a komunikace se Správcem;

f. zajištění správného a nepřetržitého fungování Stránek drogerie Hebe bez narušení důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odolnosti systémů a služeb zpracování Osobních údajů;

g. optimalizace způsobu fungování Stránek drogerie Hebe;

h. prezentace nabídky šité na míru potřebám a zájmům Zákazníků a další aktivity ke zvýšení prodeje služeb a produktů Správce a jeho obchodních partnerů (v rámci Online drogerie Hebe), jakož i propagace a podpora image Správce, včetně Online drogerie Hebe a Věrnostního programu Hebe.

5. Marketing

Zpracování Osobních údajů Správcem pro marketingové účely spočívá v provádění činností přímého marketingu, nabídky produktů a služeb, kontextové a behaviorální reklamy, zobrazení personalizovaných nabídek pro dospělé Zákazníky nebo Účastníky, elektronické zasílání informačního bulletinu s informacemi o nabídkách nebo obsahujícího jiná obchodní sdělení.

5.1 Přímý marketing

5.1.1 Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníků nebo Účastníků pro přímý marketing služeb a produktů nabízených v Online drogerii Hebe a Věrnostním programu; Pro tyto účely mohou být využívány i nástroje, které zajistí, aby Zákazníkovi byly zasílány nabídky obdobných výrobků a služeb, které kupuje/využívá.

5.1.2 Právním základem zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu Správce je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající především v zasílání informací zejména o službách a produktech Správce, prezentaci nabídek přizpůsobených potřebám a zájmům Zákazníků nebo Účastníků, povzbuzování k udělení Hodnocení.

5.1.3 Zákazník nebo Účastník má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně prezentace personalizovaných nabídek, dle článku 5.3 Zásad níže.

5.2 Reklama

5.2.1 Správce může Subjektům údajů předkládat reklamu, která není přizpůsobena jejich preferencím (kontextová reklama tj. reklama přizpůsobená obsahu webových stránek, na kterých se prezentuje) a může také přizpůsobit reklamu preferencím Zákazníka, mimo jiné na základě historie jeho nákupů (behaviorální reklama). V rámci behaviorální reklamy Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníků, včetně Osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie. Zpracování Osobních údajů pak může zahrnovat prezentaci personalizovaných nabídek vytvořených na základě profilování, avšak pouze ve vztahu k dospělým Účastníkům nebo Zákazníkům, a to pouze na základě jejich souhlasu, v souladu se zásadami stanovenými v článku 5.3 Zásad.

5.2.2 Vzhledem k tomu, že v oblasti propagace a zobrazování reklamy může Správce spolupracovat s obchodními partnery, můžou být pro tyto účely využívány i cookies třetích stran.

5.2.3 Použití Osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím souborů cookies pro marketingové účely, zejména v oblasti propagace služeb a produktů obchodních partnerů, je založeno na souhlasu Zákazníka. Více o používání cookies v článku X Zásad.

5.3 Personalizované nabídky

5.3.1 Za účelem provádění marketingových aktivit může Správce ve vztahu k dospělým Účastníkům nebo Zákazníkům používat nástroje k vytváření a předkládání personalizovaných nabídek zaměřených například na určité věkové nebo územně vymezené skupiny Účastníků nebo Zákazníků. Správce může k tomuto účelu použít údaje o historii nákupu v Online drogerii Hebe, aktivitě na Stránkách drogerie Hebe a v rámci Věrnostního programu Hebe, získané prostřednictvím souborů cookies nebo podobných technologií např. nástrojů společností Trade Doubler, Google Analytics, Facebook Pixel nebo jiných, které obsahují informace o prohlížení jiných webových stránek nebo aktivitě Účastníka nebo Zákazníka na sociálních sítích. Zpracování Osobních údajů pro účely personalizovaných (profilovaných) nabídek je realizováno pouze na základě uděleného souhlasu dospělých Účastníků nebo Zákazníků; tento souhlas může být kdykoliv odvolán ve smyslu článku 5.4.3 a 5.4.4 Zásad.

5.3.2 Zpracování Osobních údajů dle článku 5.3.1 Zásad výše umožňuje analyzovat chování určitých skupin Účastníků nebo Zákazníků využívajících služby Správce a vytvářet obsah, lépe odpovídá jejich preferencím a zájmům, významně však neovlivňuje jejich volby (nemá na ně právní účinky). Tyto personalizované nabídky mohou být Zákazníkovi nebo Účastníkovi zobrazeny jak na Stránkách Drogerie Hebe, tak na webových stránkách jiných subjektů.

5.4 Newsletter

5.4.1 Pokud Zákazník souhlasí s tím, že bude dostávat obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka na Stránkách drogerie Hebe nebo jinak, Správce mu také bezplatně poskytne informační službu. Informační služba zahrnuje zasílání oznámení Online drogerie Hebe (včetně sociálních sítí Správce), zasílání obchodních informací týkajících se především produktů a služeb nabízených Správcem a obchodními partnery Správce v rámci Online drogerie Hebe, tj. např. subjekty z oblasti kosmetiky nebo potravinářského odvětví, nabízejících své produkty a služby ve spolupráci se Správcem. Informační služba bude zasílána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu a prostřednictvím SMS/MMS.

5.4.2 Udělení souhlasu podle článku 5.4.1 Zásad není podmínkou pro používání Stránek drogerie Hebe nebo účasti ve Věrnostním programu Hebe. Neposkytne-li Zákazník nebo Účastník tento souhlas, neznamená to, že mu nemohou být předávány informace týkající se produktů a služeb nabízených Správcem a obchodními partnery Správce, oznámení o nabídkách, informace o událostech v Drogeriích Hebe a další informace týkající se propagačních kampaní při využití jiných komunikačních kanálů.

5.4.3 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze kdykoli odvolat jedním z následujících způsobů:

a. prostřednictvím kontaktního formuláře na Stránkách drogerie Hebe v záložce Zákaznická kancelář (kontakt);

b. prostřednictvím kontaktního formuláře na Stránkách drogerie Hebe po přihlášení k Účtu Zákazníka na kartě Můj Účet / Moje práva;

c. e-mailem help.cz@hebe.com;

d. písemně na adresu správce Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., str. Dziekońskiego 1, 00-728 Varšava, Polsko;

e. telefonicky 800 022 534.

5.4.4 Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

IV. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

1. Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

a. Právo na přístup k Osobním údajům: chcete-li vědět, zda Správce zpracovává Osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim Osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Správce oprávněn za vypořádání žádosti účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

b. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných Osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Správce zpracovává nepřesné či neúplné Osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

c. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich Osobních údajů, (iv) výmaz Správci ukládá zákonná povinnost, nebo (v) odvoláte souhlas se zpracováním Osobních údajů.

d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce Osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

e. Právo na přenositelnost Osobních údajů: v případě, že chcete, aby Správce Osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

f. Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

g. Právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

2. Další informace v souvislosti se zpracováním Osobních údajů poskytuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Práva může subjekt údajů uplatnit následujícími způsoby:

a. prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.hebe.com/cz v záložce Zákaznické oddělení (kontakt);

b. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.hebe.com/cz po přihlášení k Zákaznickému Účtu, v záložce Můj Účet / Moje práva;

c. e-mailem help.cz@hebe.com;

d. písemně zasláním prohlášení na adresu Správce Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., str. Dziekońskiego 1, 00-728 Varšava, Polsko;

e. telefonicky na telefonním čísle 800 022 534.

V zájmu efektivního vyřízení žádosti by žádost o uplatnění práva subjektu údajů měla obsahovat nejlépe následující informace:

a. jaké právo chce subjekt údajů uplatnit;

b. která služba souvisí se zpracováním Osobních údajů (např. zadání objednávky v Online drogerii Hebe);

c. jakých účelů zpracování se uplatněné právo týká (je-li Subjektu údajů tato informace známá).

3. Správce si vyhrazuje právo požádat Subjekt údajů o doplňující informace, pokud není schopen určit obsah žádosti nebo dostatečně identifikovat osobu podávající žádost.

4. Správce vyřídí žádost do jednoho měsíce od jejího přijetí a bude-li potřeba lhůtu prodloužit, informuje ubjekt údajů o důvodu prodloužení termínu vyřízení žádosti. Správce může lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce (např. z důvodu složitosti vypořádání žádosti). Správce odpoví na žádost způsobem, kterým žádost přijal (např. na e‑mailovou adresu, ze které byla žádost zaslána) nepožádá-li Subjekt údajů o odpověď jinou formou.

V. ODKUD MÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Správce získává Osobní údaje od Zákazníka Online drogerie Hebe nebo od Účastníka.

2. Správce může také shromažďovat Osobní údaje třetích stran, které mu byly poskytnuty Zákazníkem. Zákazník poskytující údaje třetích stran na Stránkách drogerie Hebe tak může učinit za předpokladu, že je k tomu třetí stranou oprávněn, nebudou porušena práva těchto třetích stran a nedojde k porušení příslušných právních předpisů.

3. Ke shromažďování Osobních údajů třetích stran prostřednictvím Zákazníka dochází:

a. zadá-li Zákazník objednávku v Online drogerii Hebe s doručením jinému adresátovi a jako dodací údaje uvede jeho jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a doručovací adresu;

b. Zákazník vybere možnost „Faktura - daňový doklad“ a uvede údaje o jiné osobě samostatně výdělečně činné nebo jiných fyzických osobách vykonávajících hospodářskou činnost formou společnosti bez právní subjektivity;

c. Zákazník během postupu vrácení produktu požadoval vrácení prostředků na bankovní účet třetí strany. V tomto případě Správce shromažďuje Osobní údaje zahrnující jméno, příjmení a číslo bankovního Účtu.

VI. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Správce uchovává Osobní údaje v přiměřeném rozsahu po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly Osobní údaje shromážděny, případně po dobu danou platnými právními předpisy. Doba zpracování Osobních údajů závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány:

a. po dobu poskytování služby, včetně služeb poskytovaných elektronicky, zřízení Účtu v Online drogerii Hebe (údaje budou zpracovávány až do případného zrušení Účtu);

b. po dobu realizace objednávky v internetové drogerii Hebe. Za účelem dodržení daňových a účetních předpisů budou tyto Osobní údaje Správcem zpracovávány po dobu deseti let ode dne plnění jednotlivých smluv;

c. po dobu účasti ve Věrnostním programu Hebe;

d. do doby, než vyprší práva na případnou obhajobu právních nároků v případě Osobních údajů potřebných k vyřízení reklamace;

e. po dobu 30 dnů od ukončení kontaktu v případě Osobních údajů zpracovávaných za účelem realizace kontaktu se Správcem;

f. po dobu udělení souhlasu (doba souhlasu je specifikována v rámci nástroje, kterým je souhlas udělován) nebo do odvolání souhlasu v případě Osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů;

g. do podání námitky proti zpracování Osobních údajů v případech, kdy právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Správce, včetně námitky proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

3. V souvislosti s konkrétním případem může být doba zpracování Osobních údajů prodloužena, pokud jsou Osobní údaje potřebné k určení, výkonu a obhajobě právních nároků, s přihlédnutím k promlčecím lhůtám pro příslušné nároky (např. na základě kupní smlouvy, kvůli účasti ve Věrnostním programu Hebe). Osobní údaje jsou po uplynutí doby uchovávání zlikvidovány.

VII. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, či jednotlivým smluvně zajištěným zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Takovými příjemci jsou zejména:

a. poskytovatelé služeb (např. PR / marketingové agentury, poskytovatelé IT služeb, operátoři platebních služeb, banky, kurýrní společnosti v souvislosti s realizací objednávky, telekomunikační operátoři);

b. obchodní partneři v rámci Online drogerie Hebe;

c. příslušné státní orgány.

2. Bližší informace či aktuální seznam všech příjemců poskytne Správce na vyžádání.

3. Pokud k tomu udělíte souhlas, může Správce Osobní údaje sdílet s lokálními provozovateli drogerie Hebe. V souladu s recitálem 48 GDPR je Správce také oprávněn sdílet Osobní údaje v rámci skupiny společností, do které Správce patří, pro provozní a administrativní účely. Takové sdílení představuje oprávněný zájem Správce.

VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

1. Správce ukládá Osobní údaje Účastníků nebo Zákazníků v rámci EHP. Vzhledem k adrese sídla některých dodavatelů, může Správce údaje Účastníka nebo Zákazníka využívajícího Stránky drogerie Hebe nebo naše služby, předávat mimo EHP do zemí, jejichž právní předpisy o ochraně osobních údajů se liší od právních předpisů v rámci EHP a neposkytují odpovídající úroveň ochrany. To se týká např. subdodavatele ze Spojených států amerických, jehož služby Správce využívá ke správě a zveřejňování Hodnocení Zákazníků a Účastníků týkající se produktů prodávaných prostřednictvím Stránek drogerie Hebe.

2. Správce je oprávněn předat Osobní údaje Subjektů údajů příjemcům se sídlem ve třetích zemích, kteří nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, pouze v případě, že přijme odpovídající dodatečná bezpečnostní opatření, např. zajistí uzavření standardních smluvních doložek v aktuálním znění Evropské komise.

IX. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před neoprávněným zveřejněním nebo ztrátou či neoprávněnou změnou, a to za použití odpovídajících bezpečnostních, technických a organizačních opatření.

2. Třetí strany zpracovávající Osobní údaje dle pokynů Správce mohou takové údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud se smluvně zavážou dodržovat konkrétní bezpečnostní opatření a zajistit důvěrnost Osobních údajů.

X. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

1. Nastavení souborů cookies je plně pod kontrolou návštěvníka (uživatele) Stránek drogerie Hebe. Pokud nesouhlasíte s aktivováním souborů cookies, můžete aktivaci odmítnout nebo zvolit aktivaci pouze těch souborů cookies, které chcete. Nastavení můžete také kdykoliv změnit.

2. Správcem Stránek drogerie Hebe, tj. www.hebe.com/cz, je Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o. o. se sídlem v str. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, Polsko .

3. Stránky drogerie Hebe používají soubory cookies ke shromažďování informací týkajících se používání Stránek drogerie Hebe návštěvníky těchto webových stránek.

4. Cookies jsou krátké textové soubory a další podobné technologie, tj. malé soubory, uložené a uchovávané v počítači, tabletu nebo mobilním telefonu uživatele, obsahující informace, jako jsou preference webu, stav přihlášení, název webu, životnost souboru a jedinečný identifikátor slouží k identifikaci prohlížeče, ze kterého probíhá připojení k webu.

5. Uživatel webových stránek může souhlasit s ukládáním cookies do jeho zařízení a získáním přístupu k informacím v zařízení již uloženým prostřednictvím nastavení softwaru nainstalovaného v zařízení uživatele umožňujícím ukládání cookies (nastavení prohlížeče). Uživatel Stránek drogerie Hebe může souhlas odmítnout nebo rozsah uděleného souhlasu změnit. Změnu nastavení může provést jednak změnou nastavení prohlížeče a dále také prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Stránkách drogerie Hebe (dole v patičce).

6. V rámci Stránek drogerie Hebe Správce používá následující typy souborů cookies:

Nezbytně nutné soubory cookies . Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, umožňují navigaci na webových stránkách a používání jejich funkcí. Bez těchto souborů cookies nemůže správně fungovat. Použití těchto souborů cookie nevyžaduje získání souhlasu. Přesto je můžete zakázat změnou nastavení prohlížeče, ale to může ovlivnit provoz webu. Analytické cookies. Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak jsou webové stránky, využívány, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji, čas strávený na webových stránkách a případné problémy, které se vyskytly, jako jsou chybové zprávy. Tyto soubory cookie se také používají k informování třetích stran o tom, zda uživatel navštívil některou z webových stránek a zda návštěva vedla k použití nebo zakoupení produktu nebo služby, včetně podrobností o zakoupeném produktu nebo službě. To Správci pomáhá zlepšovat výkon webových stránek. Použití těchto souborů Správcem vyžaduje souhlas uživatele. Ke sledování návštěvnosti webových stránek používá Správce soubory Google Analytics, jedná se o soubory cookies společnosti Google používané k analýze toho, jak uživatelé používají webové stránky, k vytváření statistik a zpráv o fungování webových stránek. Podrobné informace o rozsahu a zásadách zpracování dat v souvislosti s touto službou naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

Funkční soubory cookies . Tyto soubory cookies podporují funkčnost webových stránek, jsou používané k zapamatování nastavení vybraných uživatelem webových stránek jako např. velikost písma, vzhled Stránek drogerie Hebe, vybraný jazyk nebo region atd. Použití těchto souborů Správcem vyžaduje souhlas uživatele. Na webové stránky může tyto cookies umístit Správce nebo třetí strany, jejichž služby byly na webové stránky Správcem přidány. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně. Do této kategorie patří také cookies, které se vytvoří při první interakci uživatele s webovou stránkou (první návštěva). Data jsou uložena na straně serveru až do ukončení relace a po jejím ukončení jsou odstraněna. Shromážděné údaje se používají k zobrazení obsahu a k zajištění toho, aby se přihlášení uživatelé mohli pohybovat po webových stránkách bez zbytečného opakovaného přihlašování.

Marketingové soubory cookies. Tyto soubory cookies se používají k poskytování obsahu, který je relevantnější pro zákazníka a jeho zájmy. Používají se také k poskytování cílené reklamy nebo k omezení počtu zobrazení reklam, jakož i k měření účinnosti reklamních kampaní na internetu. Pamatují si návštěvy uživatelů na webových stránkách Správce a tyto informace sdílí s dalšími stranami, včetně inzerentů. Většina typů těchto souborů cookie sleduje spotřebitele pomocí ID zařízení nebo IP adresy, takže mohou shromažďovat Osobní údaje. Použití těchto souborů cookies Správcem vyžaduje souhlas uživatele.

7. Seznam souborů cookie používaných na webových stránkách www.hebe.com/cz:

Naprosto nezbytné soubory cookie

INTERNÍ

Hostitel

Název

Detaily

Životnost

www.hebe.com

OptanonAlertBoxClosed

Tento soubor cookie nastavují webové stránky používající určité verze řešení souladu se zákonem o souborech cookie od společnosti OneTrust. Nastavuje se poté, co návštěvníci viděli upozornění s informacemi o souborech cookie a v některých případech pouze tehdy, když upozornění aktivně zavřou. Umožňuje webu nezobrazovat zprávu uživateli více než jednou. Soubor cookie má životnost jeden rok a neobsahuje žádné osobní údaje.

rok

www.hebe.com

OptanonConsent

Tento soubor cookie je nastaven řešením pro dodržování souborů cookie od společnosti OneTrust. Uchovává informace o kategoriích souborů cookie, které stránka používá, a o tom, zda návštěvníci dali nebo odvolali souhlas s používáním každé kategorie. To umožňuje vlastníkům stránek zabránit nastavení souborů cookie v každé kategorii v prohlížeči uživatele, pokud není udělen souhlas. Soubor cookie má běžnou životnost jeden rok, takže vracející se návštěvníci webu budou mít své preference zapamatovány. Neobsahuje žádné informace, které by mohly identifikovat návštěvníka webu.

rok

hebe.com

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

Tento soubor cookie je přidružen k webům, které používají Správce značek Google k načtení dalších skriptů a kódu na stránku. Tam, kde se používá, může být považován za nezbytně nutný, stejně jako bez něj, jiné skripty nemusí fungovat správně. Na konci názvu je jedinečné číslo, které je zároveň identifikátorem přidruženého účtu Google Analytics.

pár sekund

www.hebe.com

user_status

Určení uživatele.

relace

www.hebe. com

browser_type

relace

Analytické cookies

INTERNÍ

Hostitel

Name

Detaily

Životnost

hebe.com

_ga

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. Ve výchozím nastavení je nastaveno, že vyprší po 2 letech, i když si to mohou majitelé webových stránek přizpůsobit

2 roky

www.hebe.com

Cqcid

Tento název souboru cookie je spojen se softwarem pro sledování aktivity Predictive Intelligence používaným na stránkách vytvořených na platformě elektronického obchodu Demandware. Umožňuje sledování anonymních nebo přihlášených uživatelů za účelem měření a zlepšování výkonu a podporuje také personalizaci obsahu stránek. Tento soubor cookie obsahuje hashované ID uživatele.

relace

hebe.com

_gid

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics. Zdá se, že se jedná o nový soubor cookie a od jara 2017 nejsou od společnosti Google dostupné žádné informace. Zdá se, že ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku._gid

pár sekund

www.hebe.com

_hjIncludedInSessionSample

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar věděl, zda je daný návštěvník zahrnut do vzorkování dat definovaného denním limitem návštěv vašeho webu.

pár sekund

www.hebe.com

Cquid

Tento název souboru cookie je spojen se softwarem pro sledování aktivity Predictive Intelligence používaným na stránkách vytvořených na platformě elektronického obchodu Demandware. Umožňuje sledování anonymních nebo přihlášených uživatelů za účelem měření a zlepšování výkonu a podporuje také personalizaci obsahu stránek. Tento soubor cookie obsahuje ID uživatele pro přihlášeného známého uživatele.

relace

hebe.com

_gclxxxx

Cookie pro sledování konverzí Google

3 měsíce

hebe.com

_hjSessionUser_xxxxxx

Soubor cookie Hotjar, který se nastavuje, když uživatel poprvé přijde na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.

rok

hebe.com

__cq_uuid

Tento název souboru cookie je spojen se softwarem pro sledování aktivity Predictive Intelligence používaným na stránkách vytvořených na platformě elektronického obchodu Demandware. Umožňuje sledování anonymních nebo přihlášených uživatelů za účelem měření a zlepšování výkonu a podporuje také personalizaci obsahu stránek. Tento soubor cookie ukládá náhodný jedinečný identifikátor uživatele.

395 dni

hebe.com

_hjFirstSeen

Identifikuje první relaci nového uživatele na webu a uvádí, zda Hotjar vidí tohoto uživatele poprvé.

pár sekund

hebe.com

_hjSession_xxxxxx

Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. To má za následek, že následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci Hotjar.

pár sekund

hebe.com

__cq_bc

Tento název souboru cookie je spojen se softwarem pro sledování aktivity Predictive Intelligence používaným na stránkách vytvořených na platformě elektronického obchodu Demandware. Umožňuje sledování anonymních nebo přihlášených uživatelů za účelem měření a zlepšování výkonu a podporuje také personalizaci obsahu stránek. Tento soubor cookie ukládá historii aktivit, jako jsou produkty zobrazené uživatelem.

měsíc

hebe.com

_gat_UA-

Jedná se o soubor cookie typu vzor nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variaci souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.

pár sekund

hebe.com

_hjAbsoluteSessionInProgress

Tento soubor cookie používá HotJar k detekci první relace zobrazení stránky uživatele. Toto je příznak True/False nastavený souborem cookie.

pár sekund

hebe.com

_hjTLDTest

Když se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu hostitele stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné). Abychom to zjistili, snažíme se uložit soubor cookie _hjTLDTest pro různé alternativy podřetězců adresy URL, dokud se nezdaří. Po této kontrole je soubor cookie odstraněn.

relace

Funkční cookies

INTERNÍ

Hostitel

Název

Detaily

Životnost

hebe.com

_flowbox

Tento soubor cookie je nezbytný pro implementaci galerie obrázků Instagramu na webové stránky.

2 roky

www.hebe.com

__cq_dnt

Soubor cookie spojený s vkládáním obsahu z billabong.com. Označuje, že se prohlížeč pro tento web odhlásil ze sledování CC Einstein. Commerce Cloud jej nastavuje s každou odezvou stránky na základě hodnoty odpovídající relace

Relace

hebe.com

weird_get_top_level_domain

Tento soubor cookie je nastaven kódem Javascript určeným k určení domény webu. Jeho přesné použití a účel je nejasný.

Relace

www.hebe.com

last_visited_products

rok

www.hebe.com

Dw

relace

www.hebe.com

Sid

relace

hebe.com

__cq_seg

měsíc

Marketingové cookies

INTERNÍ

Hostitel

Název

Detaily

Životnost

www.hebe.com

dwac_XXXXX

Ukládá následující data pro účely analýzy: ID relace, název sady sestav, ID zákazníka zákazníka, ID skupiny zdrojového kódu (zakódované), mnemotechnická pomůcka a časové pásmo.

relace

hebe.com

_fbp

Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran

3 měsíce

www.hebe.com

dwanonymous_xxxxxxxx

Toto je soubor cookie typu vzor spojený s platformou elektronického obchodu Demandware. Jeho deklarovaným účelem je anonymizované sledování uživatelů, proto se předpokládá, že se nějakým způsobem podílí na cílení nebo personalizaci

6 měsíců

TŘETÍ STRANA

Hostitel

Název

Detaily

Životnost

doubleclick.net

IDE

Tuto doménu vlastní společnost Doubleclick (Google). Hlavní obchodní činnost je: Doubleclick je výměna reklamních nabídek společnosti Google v reálném čase

rok

youtube.com

YSC

relace

youtube.com

CONSENT

Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

17 let

doubleclick.net

test_cookie

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webových stránek podporuje soubory cookie.

pár sekund

www.facebook.com

Tuto doménu vlastní Facebook, což je největší světová služba sociálních sítí. Jako poskytovatel hostitelských služeb třetí strany většinou shromažďuje údaje o zájmech uživatelů prostřednictvím widgetů, jako je tlačítko „To se mi líbí“, které se nachází na mnoha webových stránkách. To se používá k poskytování cílené reklamy svým uživatelům, když se přihlásí do jeho služeb. V roce 2014 začala také zobrazovat behaviorálně cílenou reklamu na jiných webech, podobně jako většina specializovaných online marketingových společností.

relace

youtube.com

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ

Tento soubor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval uživatelské preference pro videa Youtube vložená do stránek; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube.

6 měsíců

cquotient.com

__cq_seg

Měsíc

cquotient.com

Uuid

Tento soubor cookie se používá k optimalizaci relevance reklamy shromažďováním údajů o návštěvnících z více webových stránek – tuto výměnu údajů o návštěvnících obvykle zajišťuje datové centrum třetí strany nebo burza reklam.

Rok

outgrow.us

gaCookie1_gid

pár sekund

d.la3-c2-fra.salesforceliveagent.com

X-Salesforce-CHAT

Relace

us.ck-ie.com

CID

6 dní

script.hotjar.com

_hjIncludedInSessionSample

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar věděl, zda je daný návštěvník zahrnut do vzorkování dat definovaného denním limitem návštěv vašeho webu.

pár sekund

console.adtarget.com.tr

a307080

2 měsíce

adx.opera.com

UID

Tento soubor cookie poskytuje jedinečně přiřazené, strojově generované uživatelské ID a shromažďuje údaje o aktivitě na webu. Tato data mohou být odeslána třetí straně za účelem analýzy a hlášení.

Měsíc

script.hotjar.com

_hjIncludedInPageviewSample

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar věděl, zda je daný návštěvník zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení stránky vašeho webu.

pár sekund

outgrow.us

gaCookie1

2 roky

outgrow.us

_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soubory cookie Google Analytics

pár sekund

accounts.livechatinc.com

__lc_cst

729 dni

accounts.livechatinc.com

__lc_cid

729 dni

8. Správce používá cookies především pro následující účely:

a. shromažďování anonymních souhrnných statistik procházení článků a produktů na Stránkách drogerie Hebe;

b. udržování relace uživatele webové stránky (po přihlášení) díky níž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací údaje na každé podstránce Stránek drogerie Hebe;

c. zlepšení funkčnosti Stránek drogerie Hebe, především její struktury nebo zvýšení rychlosti jejího provozu;

d. měření internetového provozu;

e. analýza prodejních aktivit;

f. přizpůsobení obsahu nabídky očekáváním návštěvníků Stránek drogerie Hebo.

9. Nastavení souborů cookies

10.1 Uživatel webových stránek je oprávněn kdykoli specifikovat nastavení týkající se aktivace cookies, tj. změnit podmínky zapamatování, uložení a získání přístupu k informacím shromážděným pomocí souborů cookies, zejména zakázat použití souborů cookies odvoláním svého souhlasu.

10.2 Soubory cookies může uživatel webových stránek nastavit prostřednictvím úvodní cookies lišty. Změnu nastavení může kdykoliv provést prostřednictvím odkazu, který je trvale umístěn na Stránkách drogerie Hebo.

10.3 Soubory cookies je možné také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích jsou k dispozici na následujících odkazech:

a. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs ;

b. Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies ;

c. Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac ;

d. Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ ;

e. Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles .

10. Bez ohledu na soubory cookies Stránky drogerie Hebe automaticky při každé návštěvě ukládají informace, které nám předávají internetové prohlížeče dle uživatelského nastavení návštěvníků Stránek drogerie Hebe. Tyto informace se používají zejména ke správě Stránek drogerie Hebe, k rozpoznání problémů se serverem a k jejich řešení, k analýze možných narušení bezpečnosti Stránek drogerie Hebe a ke statistickým účelům, které nejsou kombinovány s Osobními údaji návštěvníků webových stránek. Tyto informace se ukládají ve formě protokolů, které obsahují následující údaje:

a. internetová stránka, ze které uživatel vstupuje na webovou stránku Správce;

b. IP adresa;

c. datum a čas přístupu;

d. množství odeslaných dat;

e. informace o použitém prohlížeči a operačním systému.

11. Online drogerie Hebe používá k ověření formulářů nástroj „reCAPTCHA“. Poskytovatelem služeb je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA umožňuje zkontrolovat, zda údaje na Stránkách drogerie Hebe (např. v kontaktním formuláři) byly vloženy člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování uživatelů navštěvujících stránky na základě různých faktorů. Tato analýza začíná automaticky, když uživatel vstoupí na Stránky drogerie Hebe. Pro provedení analýzy používá reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, délku návštěvy webové stránky nebo pohyby myši). Data shromážděná během analýzy se předávají společnosti Google. Další informace o nástroji Google reCAPTCHA a politice ochrany soukromí společností Google jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy .

XI. ZMĚNY ZÁSAD

1. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně pozměnit nebo aktualizovat Zásady. Správce informuje Zákazníky a Účastníky o změnách Zásad umístěním nového znění Zásad na Stránky drogerie Hebe. Pokud ze Zásad nevyplývá nic jiného, vstoupí změny Zásad v platnost čtrnáctý (14.) den od jejich zveřejnění. Správce proto doporučuje, abyste pravidelně navštěvovali Stránky drogerie Hebe, kde naleznete aktuální znění Zásad.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zásady vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.

2. Aktuální Zásady jsou k dispozici na Stránkách drogerie Hebe.

3. Webové stránky Drogerie Hebe mohou obsahovat odkazy (linky), které uživatele přesměrují na webové stránky třetích stran. Spojení s webovou stránkou třetí strany nastane, pouze pokud uživatel aktivně klikne na příslušné tlačítko. Zpracování Osobních údajů a nastavení cookies na webových stránkách třetích stran se řídí pravidly danými těmito třetími stranami, na která nemá Správce vliv. Používá-li uživatel odkazy na webové stránky třetích stran, doporučuje Správce seznámit se s jejich zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookies.

V Praze, dne 11. srpna 2022

PŘEDPISY